دسته بندی نوشته :

شبکه های اجتماعی نوشته : کلوب | هم میهن | گوگل | فیسبوک
موقعیت کنونی شما : صفحه نخست » کد نمایش تعداد موضوعات وردپرس

کد نمایش تعداد موضوعات وردپرس

امروز شما با استفاده از قطعه کدهای زیر این امکان را برای سایت یا بلاگ وردپرس تان قرار می دهید که بدون نیاز به افزونه ای خاص تعداد کل دسته بندی ها، موضوع ها و … وردپرس تان را شمارش کند و با توجه به اینکه سلیقه ها متفاون می باشد؛ می توانید در هر فایل از پوسته فعال وردپرس تان از کدها استفاده کنید.

 

شروع آموزش :

1 . برای نمایش تعداد دسته بندی های وردپرس می بایست قطعه کد زیر را به فایل های پوسته فعال وردپرس تان بیفزایید.

<?php
$num_cats = wp_count_terms('category');
?>

خط 1 : شروع کدهای PHP
خط 2 : شمارش تعداد کل دسته بندی های وردپرس
خط 4 : پایان کدهای PHP

 

2 . برای نمایش خروجی عددی تعداد کل دسته بندی های وردپرس هم باید از کد زیر استفاده کنید.

<?php echo $num_cats; ?>

خط 1 : کد نمایش تعداد کل دسته بندی های وردپرس بطور عدد

 

* متوجه باشید، اگر از قطعه کدهای بالا نخواستید استفاده کنید؛ می توانید از قطعه کد کامل زیر بطور یکجا استفاده کنید.

<?php
$num_cats = wp_count_terms('category');
echo 'Cats: ' . $num_cats . '';
?>

خط 1 : شروع کدهای PHP
خط 2 : شمارش تعداد کل دسته بندی های وردپرس
خط 3 : نمایش تعداد کل دسته بندی های وردپرس بطور عدد، مانند: Cats: 5
خط 4 : پایان کدهای PHP

 

کار تمام شد؛ موفق باشید…

منابع اصلی نوشته

نوشته های مشابه با کد نمایش تعداد دسته بندی های وردپرس

Short URL of this page
Copyright page
© 2015 - | All rights reserved to the WordPress-CMS homepage
WordPress-CMS ADS