دسته بندی نوشته :

شبکه های اجتماعی نوشته : کلوب | هم میهن | گوگل | فیسبوک
موقعیت کنونی شما : صفحه نخست » ایجاد متاباکس پیام زیر ویرایشگر وردپرس

ایجاد متاباکس پیام زیر ویرایشگر وردپرس

شاید بارها علاقه داشتید ایجاد باکس پیام زیر ادیتور وردپرس کنید که یکسری توضیحات یا پیام های خودتان را به هر نویسنده سایت یا بلاگ وردپرس نمایش دهید؛ البته این تکنیک بیشتر برای راهنمایی نویسندگان سایت یا بلاگ وردپرس ایجاد می شود که نوشته ای بدون مشکل انتشار یابد.

تنها کافی است کدهای زیر را در فایل functions.php درج کنید و تغییرات لازم را اعمال کنید.

<?php 
add_action( 'add_meta_boxes', 'adding_meta_box' );
function adding_meta_box()
{
add_meta_box( 'meta_box_id', 'پیام مدیریت :', 'frst_meta_box', 'post', 'normal', 'high' );
}
function frst_meta_box( $post )
{
$value = get_post_custom( $post->ID );
wp_nonce_field( 'my_meta_box_nonce', 'meta_box_nonce' );
?>
<p>از اینکه نویسنده سایت هستید، متشکریم</p>
<?php
}
add_action( 'save_post', 'saving_meta_box' );
function saving_meta_box( $post_id )
{
if( defined( 'DOING_AUTOSAVE' ) && DOING_AUTOSAVE ) return;
if( !isset( $_POST['meta_box_nonce'] ) || !wp_verify_nonce( $_POST['meta_box_nonce'], 'my_meta_box_nonce' ) ) return;
if( !current_user_can( 'edit_post' ) ) return;
$accepted_field = array(
  'a' => array('href' => array() )
);
}
?>

خط 1 : شروع کدهای PHP
خط 5 : جایگزینی عنوان باکس پیام به جای عبارت ‘پیام مدیریت :’ وردپرس
خط 12 : جایگزینی محتوا باکس پیام به جای عبارت ‘از اینکه نویسنده سایت هستید، متشکریم’ وردپرس
حط 25 : پایان کدهای PHP

منابع اصلی نوشته

نوشته های مشابه با ایجاد باکس پیام زیر ادیتور وردپرس

Short URL of this page
Copyright page
© 2015 - | All rights reserved to the WordPress-CMS homepage
WordPress-CMS ADS