دسته بندی نوشته :

شبکه های اجتماعی نوشته : کلوب | هم میهن | گوگل | فیسبوک
موقعیت کنونی شما : صفحه نخست » آموزش وردپرس » آموزش نمایش موقعیت کاربران در پوسته وردپرس

آموزش نمایش موقعیت کاربران در پوسته وردپرس

امروز یک تکنیک فوق العاده ضروری در زمینه SEO, UI, … در پوسته وردپرس به شما آموزش می دهم تا به موتورهای جستجو و کاربران سایت یا بلاگ وردپرس تان دسترسی بیشتری دهید و آنها بتوانند توسط امکان breadcrumb لینک هایی که دنبال شده اند تا به این صفحه از سایت رسیده اند مراجعه کنند.

در واقع شما وقتی به یک صفحه از سایت جدید وارد می شوید برای اینکه بدانید از کجا به این صفحه مجددا باید وارد شوید می بایست به خانه یا صفحه نخست سایت برید و با گشتن یا سرچ داخل سایت مجددا به آن صفحه برگردید؛ بطور کلی نمایش موقعیت، امکان بازگشت به نشانی قبلی و همچنین گشت و گذار در صفحه های دیگر دنبال شونده را به کاربران می دهد.

 

شروع آموزش :

1 . به پوشه یا Folder پوسته فعال سایت یا بلاگ وردپرس تان بروید و فایل زیر را بیابید؛ اگر فایل را پیدا نکردید، یک فایل با همین نام ایجاد کنید.

functions.php

خط 1 : نام فایل

 

2 . پس از اینکه فایل را پیدا یا ایجاد کردید باید کدهای زیر را کپی یا Copy و در فایل درج یا Paste کنید.

<?php 
function dimox_breadcrumbs() {
 
$delimiter = '&raquo;';
$home = 'صفحه نخست'; // text for the 'Home' link
$before = '<span>'; // tag before the current crumb
$after = '</span>'; // tag after the current crumb
 
if ( !is_home() && !is_front_page() || is_paged() ) {
 
echo '';
 
global $post;
$homeLink = get_bloginfo('url');
echo '<a href="' . $homeLink . '">' . $home . '</a> ' . $delimiter . ' ';
 
if ( is_category() ) {
global $wp_query;
$cat_obj = $wp_query->get_queried_object();
$thisCat = $cat_obj->term_id;
$thisCat = get_category($thisCat);
$parentCat = get_category($thisCat->parent);
if ($thisCat->parent != 0) echo(get_category_parents($parentCat, TRUE, ' ' . $delimiter . ' '));
echo $before . '' . single_cat_title('', false) . '' . $after;
 
} elseif ( is_day() ) {
echo '<a href="' . get_year_link(get_the_time('Y')) . '">' . get_the_time('Y') . '</a> ' . $delimiter . ' ';
echo '<a href="' . get_month_link(get_the_time('Y'),get_the_time('m')) . '">' . get_the_time('F') . '</a> ' . $delimiter . ' ';
echo $before . get_the_time('d') . $after;
 
} elseif ( is_month() ) {
echo '<a href="' . get_year_link(get_the_time('Y')) . '">' . get_the_time('Y') . '</a> ' . $delimiter . ' ';
echo $before . get_the_time('F') . $after;
 
} elseif ( is_year() ) {
echo $before . get_the_time('Y') . $after;
 
} elseif ( is_single() && !is_attachment() ) {
if ( get_post_type() != 'post' ) {
$post_type = get_post_type_object(get_post_type());
$slug = $post_type->rewrite;
echo '<a href="' . $homeLink . '/' . $slug['slug'] . '/">' . $post_type->labels->singular_name . '</a> ' . $delimiter . ' ';
echo $before . get_the_title() . $after;
} else {
$cat = get_the_category(); $cat = $cat[0];
echo get_category_parents($cat, TRUE, ' ' . $delimiter . ' ');
echo $before . get_the_title() . $after;
}
 
} elseif ( !is_single() && !is_page() && get_post_type() != 'post' ) {
$post_type = get_post_type_object(get_post_type());
echo $before . $post_type->labels->singular_name . $after;
 
} elseif ( is_attachment() ) {
$parent = get_post($post->post_parent);
$cat = get_the_category($parent->ID); $cat = $cat[0];
echo get_category_parents($cat, TRUE, ' ' . $delimiter . ' ');
echo '<a href="' . get_permalink($parent) . '">' . $parent->post_title . '</a> ' . $delimiter . ' ';
echo $before . get_the_title() . $after;
 
} elseif ( is_page() && !$post->post_parent ) {
echo $before . get_the_title() . $after;
 
} elseif ( is_page() && $post->post_parent ) {
$parent_id  = $post->post_parent;
$breadcrumbs = array();
while ($parent_id) {
$page = get_page($parent_id);
$breadcrumbs[] = '<a href="' . get_permalink($page->ID) . '">' . get_the_title($page->ID) . '</a>';
$parent_id  = $page->post_parent;
}
$breadcrumbs = array_reverse($breadcrumbs);
foreach ($breadcrumbs as $crumb) echo $crumb . ' ' . $delimiter . ' ';
echo $before . get_the_title() . $after;
 
} elseif ( is_search() ) {
echo $before . 'عبارت جستجو : ' . get_search_query() . ', ' . $after;
 
} elseif ( is_tag() ) {
echo $before . '' . single_tag_title('', false) . '' . $after;
 
} elseif ( is_author() ) {
global $author;
$userdata = get_userdata($author);
echo $before . 'Articles posted by ' . $userdata->display_name . $after;
 
} elseif ( is_404() ) {
echo $before . 'Error 404' . $after;
}
 
if ( get_query_var('paged') ) {
if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ' (';
echo __('Page') . ' ' . get_query_var('paged');
if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ')';
}
 
echo '';
 
}
}  
?>

خط 1 : شروع کدهای PHP
خط 101 : پایان کدهای PHP

 

3 . حالا این امکان را به پوسته سایت یا بلاگ وردپرس تان اضافه کردید ولی برای نمایش موقعیت کاربران در پوسته فعال وردپرس تان می بایست قطعه کد زیر را در جای دلخواه خودتان درج کنید.

<?php if (function_exists('dimox_breadcrumbs')) dimox_breadcrumbs(); ?>

خط 1 : کد نمایش موقعیت کاربران در پوسته وردپرس

 

کار تمام شد؛ موفق باشید…

نوشته های مشابه با آموزش نمایش موقعیت کاربران در پوسته وردپرس

Short URL of this page
Copyright page
© 2015 - | All rights reserved to the WordPress-CMS homepage
WordPress-CMS ADS
پرسش و پاسخ درباره آموزش نمایش موقعیت کاربران در پوسته وردپرس
پرسش و پاسخ نویسنده
فارسی و صحیح تایپ کنید
متوجه باشید :
ایمیل شما نزد ما به امانت می ماند.
برای درج کد از تگ [php] [/php] استفاده نمائید.
تایپ پرسش برای نویسنده فقط 1000 کاراکتر مجاز می باشد.